Vi är sisam

Läs mer om de nio studieförbunden som ingår i SISAM här.

SISAM - Från nätverk till förening

SISAM - EN PÅVERKANSKRAFT!

Som aktiv opinionsbildare driver SISAM debatten kring vikten av folkbildning för så väl föreningslivet som för allmänheten.

SISAM - Föreningen Skånes studieförbund i samverkan,är en sammanslutning av de 10 studieförbundens distrikts-/regionorganisationer som är verksamma i Skåne.

Formellt startades SISAM i november 2016, men är sprungen ur ett nätverk som under ett flertal år, varit en viktig part i den överenskommelse som gjorts mellan Region Skåne och Folkbildningen.

OLIKA STUDIEFÖRBUND MED LIKA UTGÅNGSPUNKTER.

Studieförbundens gemensamma utgångspunkter vilar på samhällets demokratiska grund, men tar sig självständiga uttryck baserat på inriktning av verksamhet och dess olika medlemsorganisationer.

Var och en av studieförbunden arbetar för att bidra till samhällets framtid och dess medmänniskors positiva utveckling samt ökade delaktighet.

Med stark lokal närvaro är studieförbunden viktiga aktörer för en fortsatt utveckling av bildning och kultur.

SISAM OCH REGION SKÅNE

SISAM - en självklar och neutral mötesplats för studieförbundsgemensamma frågor och utmaningar för den Skånska kulturen och folkbildningen.

SISAMs syfte är samverkan och samordning av studieförbundsgemensamma nutids- och framtidsfrågor. Tillsammans kan vi samverka och föra dialog med Region Skåne, kring folkbildningens kraft för utveckling samt våra förutsättningar för fortsatt lokal bildning och kultur till medborgare i alla Skånes 33 kommuner.

Vi ska opinionsbilda, omvärldsspana samt driva debatt, för att synliggöra vikten av tillgänglig folkbildning och kultur för så väl föreningsliv som medborgare.