Region Skåne

Skånes Regionala Utvecklingsstrategi

Skånes Regionala Utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Tillsammans samlas vi kring en gemensam målbild om ett öppet Skåne 2030.

Region Skåne har ett uppdrag att samla många olika aktörer och vi kan med vår blotta storlek påverka mycket. Men det är ett uppdrag som vi är ödmjuka inför – inte ens en stor aktör kan lösa denna uppgift ensam.

Vi hoppas och tror att en bred majoritet kan arbeta för ett öppet Skåne. Denna regionala utvecklingsstrategi är hela Skånes angelägenhet och ansvar.

Regional Kulturplan för Skåne 2021-2024

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är beslutad i regionfullmäktige.

Kulturplanen är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, kulturliv och civilsamhälle och var utsänd på remiss den 17 februari – 26 april 2020.

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

SISAM är en part i den överenskommelse som gjorts mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne och syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.